KM8P培养基怎么灭菌?

2010-10-09

KM8P培养基怎么灭菌?

使用压力蒸汽灭菌器120℃灭菌30分钟,取出冷却
KM8P培养基成分复杂,配方如下。

Ammonium Nitrate               600.0 mg/L
Boric Acid                      3.0 mg/L
Calcium Chloride, Anhydrous     453.0 mg/L
Cobalt Chloride 6H2O            0.025 mg/L
Cupric Sulfate 7H2O             0.025 mg/L
Na2 EDTA                        37.25 mg/L
Ferrous Sulfate 7H2O            27.85 mg/L
Magnesium Sulfate               146.55 mg/L
Manganese Sulfate H2O           10.0 mg/L
Molybdic Acid, Sodium Salt H2O  0.25 mg/L
Potassium Chloride               300.0 mg/L
Potassium Iodide                 0.75 mg/L
Potassium Nitrate                1900.0 mg/L
Potassium Phosphate, Monobasic   170.0 mg/L
Zinc Sulfate 7H2O                 2.0 mg/L
p-Aminobenzoic Acid              0.02 mg/L
L-Ascorbic                       2.0 mg/L
Biotin                          0.01 mg/L
D-Calcium Pantothenate          1.0 mg/L
Choline Chloride                1.0 mg/L
Folic Acid                      0.4 mg/L
myo-Inositol                    100 mg/L
Nicotinamide                    1.0 mg/L
Pyridoxine HCl                  1.0 mg/L
Riboflavin                      0.2 mg/L
Thiamine HCl                    1.0 mg/L
Vitamin A                       0.01 mg/L
Vitamin B12                     0.02 mg/L
其中的以下类别是不能使用压力蒸汽灭菌器来灭菌的:vitamino 是维生素类,Cobalt Chloride 6H2O酮类衍生物,Cupric Sulfate 7H2O 7水合硫酸亚铁,p-Aminobenzoic Acid 对氨基苯甲酸,L-Ascorbic 左旋vc,Biotin生物素,D-Calcium Pantothenate,d型泛酸钙,Choline Chloride氯化胆碱,Folic Acid 叶酸,Nicotinamide烟酰胺,Pyridoxine HCl盐酸吡多辛(vb6),Riboflavin核黄素,Thiamine HCl 硫胺素。